Kolizja ze zwierzyną leśną- do kogo zwrócić się z roszczeniami 17.09.2012

W przypadku kolizji ze zwierzyną leśną wg zwyczajowych norm postępowania o odszkodowanie można ubiegac się od zarządcy drogi jeżeli odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia z udziałem zwierząt dziko żyjących nie był oznakowany znakiem ostrzegawczym A18b –„Uwaga! Dzikie zwierzęta”. W przypadku, gdy droga była prawidłowo oznakowana, w praktyce nie ma szans na uzyskanie odszkodowania. Zgłaszając roszczenia wobec zarządcy drogi można powołać się na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, z którego wynikają obowiązki zarządców dróg: „Organ zarządzający ruchem w szczególności: (…) współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami.
Ponadto organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:
a) zgodności z obowiązującymi przepisami,
b) bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Do obowiązków ciążących na zarządcy drogi będzie również dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym jego uczestników. Działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są m.in. przez nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. Stąd też zarządca drogi winien w ramach nadzoru analizować i uaktualniać dane dotyczące natężenia ruchu na danej drodze, zasięgać opinii dotyczących m.in. wypadków drogowych po to, by wykonując zobowiązanie na nim ciążące, prawidłowo reagować na pojawiające się na przedmiotowej drodze zagrożenia wynikające w tym konkretnym przypadku z migracji zwierzyny leśnej. W przypadku, gdy odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia nie był prawidłowo oznakowany, świadczy to o zaniechaniu zarządcy.
Istnieje zatem hipotetyczna możliwość zgłoszenia szkody z OC zarządcy drogi, jeżeli nie było ustawionego znaku.
Jednakże z praktyki wynika że obojętnie, czy znak ostrzegający o możliwości wystąpienia dziko żyjących zwierząt jest, czy  nie ma, ubezpieczyciel nie przyjmuje odpowiedzialności za takie zdarzenie z udziałem zwierząt leśnych na nieoznakowanej drodze. Prawdopodobnie, w powyższej sytuacji istnieje szansa na wygraną w sądzie.