Czy można podczas kontroli drogowej okazać kopię (skan) dokumentu obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i interpretacjami przepisów, okazanie wydruku elektronicznego lub kserokopii polisy ubezpieczenia obowiązkowego jest dopuszczalne. Powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. z 2003 r., Nr 211, poz. 2064). Według rozporządzenia :

§ 1. 1. Potwierdzeniem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń.

2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, może być polisa ubezpieczeniowa,
legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie tymczasowe, dowód potwierdzający
opłacenie składki ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
§ 2. 1. W odniesieniu do ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4
pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", dokument ubezpieczenia określa:
1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy ubezpieczenia;
3) przedmiot umowy ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia;
5) markę i typ pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;
6) numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia
dotyczy;
7) numer nadwozia (podwozia) pojazdu mechanicznego, którego umowa
ubezpieczenia dotyczy;
8) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
9) sumę gwarancyjną ubezpieczenia;
10) wysokość składki ubezpieczeniowej."

 

Wyznaczone warunki spełnia kserokopia lub wydruk elektroniczny.