Aktualności

Wzrastają kary za brak OC komunikacyjnego w 2016

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych uzależniona jest od płacy minimalnej w Polsce. W związku z jej wzrostem zwiększą się także kary za brak ważnej polisy.

Brak ubezpieczenia do 3 dni:

Samochody osobowe- 740 PLN, ciężarowe - 1110 PLN, pozostałe- 120 PLN

Brak ubezpieczenia od 3 do 14 dni:

Samochody osobowe- 1750 PLN, ciężarowe - 2780 PLN, pozostałe- 310 PLN

Brak ubezpieczenia powyżej 14 dni:

Wyższe kary za brak OC - rok 2015

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych uzależniona jest od płacy minimalnej w Polsce. W związku z jej wzrostem zwiększą się także kary za brak ważnej polisy.

Brak ubezpieczenia do 3 dni:

Samochody osobowe- 700 PLN, ciężarowe - 1050 PLN, pozostałe- 120 PLN

Brak ubezpieczenia od 3 do 14 dni:

Samochody osobowe- 1750 PLN, ciężarowe - 2630 PLN, pozostałe- 290 PLN

Brak ubezpieczenia powyżej 14 dni:

Samochody osobowe- 3500 PLN, ciężarowe - 5250 PLN, pozostałe- 580 PLN

Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usługi ochrony osób i mienia (07.01.2014)

Z dniem 1 stycznia 2014 wchodzi w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usługi ochrony osób i mienia. Na podstawie tego dokumentu każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w przedmiotowym zakreie jest zobowiązany do zawarcia takiego ubezpieczenia na następujące sumy gwarancyjne:

- 20 000 Euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności nie przekroczył równowartości 2 000 000 Euro.

Ta strona używa plików Cookies (24.04.2013)

Nasza strona używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer, a następnie zapisywane na urządzeniu z którego korzysta użytkownik. Najczęściej domyślne ustawienia przeglądarek, plików pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych serwerowi, z którego zostały przesłane i który je uprzednio utworzył.

Noworoczne Życzenia 2013

Nadchodzący Nowy Rok
niech niesie ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Kolizja ze zwierzyną leśną- do kogo zwrócić się z roszczeniami 17.09.2012

W przypadku kolizji ze zwierzyną leśną wg zwyczajowych norm postępowania o odszkodowanie można ubiegac się od zarządcy drogi jeżeli odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia z udziałem zwierząt dziko żyjących nie był oznakowany znakiem ostrzegawczym A18b –„Uwaga! Dzikie zwierzęta”. W przypadku, gdy droga była prawidłowo oznakowana, w praktyce nie ma szans na uzyskanie odszkodowania. Zgłaszając roszczenia wobec zarządcy drogi można powołać się na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.

Czy można podczas kontroli drogowej okazać kopię (skan) dokumentu obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i interpretacjami przepisów, okazanie wydruku elektronicznego lub kserokopii polisy ubezpieczenia obowiązkowego jest dopuszczalne. Powyższe reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. z 2003 r., Nr 211, poz. 2064). Według rozporządzenia :

Ważne orzeczenie SN - naprawa z OC bez amortyzacji części

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11).
Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych- od 11.02.2012- podwójne OC

Z dniem 11 lutego 2012 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oto lista najważniejszych zmian:

1. Jeżeli wypowiedzenie umowy obowiązkowej jest wysłane za pośrednictwem poczty, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania (dotychczas była to data dostarczenia).

2. Każde złożenie oświadczenia Agentowi ubezpieczeniowemu jest równoważne ze zlożeniem takowego Firmie Ubezpieczeniowej.

Życzenia świąteczne i noworoczne 2012

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku, wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę, składają Andrzej i Tomasz.